Statystyki

Statystyki:

            Każda postać składa się z ośmiu statystyk: siły, zwinności, zręczności, wytrzymałości, inteligencji, woli, charyzmy i szczęścia, z których każda spełnia swoje zadania zarówno jako wyznacznik pewnych granic postaci, uprawnienia postaci do pewnych czynności jak i nadanie bonusów do odpowiadających im akcji.

            Siła odpowiada maksymalnym obrażeniom, które ktoś może zadać celowi w obrażeniach fizycznych bez uwzględnienia modyfikatorów pochodzących ze skilli, wyznacza minimalne wymagania do podjęcia się akcji typu podniesienie czegoś, albo przystąpienie do próby siły. Każdy 1000 w tej statystyce dodaje automatycznie +1 do rzutu kością na próby siły.

            Zwinność wyznacza dystans, który jednostka może przebyć w czasie jednej tury. Podstawowy dystans każdej jednostki wynosi 2 metry, każde 50 w zwinności podnosi dystans podstawowego ruchu o 1 metr. Szarża wynosi zawsze dwukrotność podstawowego dystansu. Dodatkowo posiadanie dwukrotnie większej zwinności względem zręczności przeciwnika dodaje minus do jego rzutu 1d4, a trzykrotność, 2d4. Każdy 1000 w tej statystyce dodaje +1 na prób wymagających akrobatyki.

            Zręczność zależnie od wysokości tej statystyki ograniczenie ilości ataków w czasie podejmowanej akcji zwiększa się. Podstawowo w czasie akcji można wykonać jeden atak fizyczny bronią dwuręczną, albo dwa broniami jednoręcznymi. Za każde 100 zręczności ilość ataków w czasie akcji zwiększa się o jeden. Dodatkowo zręczność jest jedną ze statystyk, które wyznaczają najniższy pułap wymagany do akcji polegających na rozbrojeniu czegoś, albo stworzeniu. Każdy 1000 w tej statystyce dodaje +1 do rzutów na próby zręcznościowe.

            Wytrzymałość wyznacza ilość obrażeń, które jest w stanie pochłonąć ciało użytkownika nim atak zacznie obniżać jego witalność. Dwa punkty tej statystyki pochłaniają jeden punkt obrażeń innych niż psychicznych czy astralnych. Dodatkowo nawet jeżeli statystyka ta przerasta kilkukrotnie obrażenia zadawane przez napastnika, użytkownik zawsze musi odnieść przynajmniej 1 punkt obrażeń. Może ona zwiększać także witalność w skali 100 punktów wytrzymałości dodaje 1 HP.

            Inteligencja statystyka wymagana do aktywacji skilli i będąca wymaganiem które należy spełnić chcąc aktywować poszczególne zaklęcia. Posiadając wystarczająco wysoką wartość tej inteligencji można aktywować więcej niż jeden skill jednocześnie. Przy 100 punktach 2 skille, przy 250 punktach 3 skille, przy 500 punktach 4 skille, przy 1000 5 skilli. Każdy 1000 w tej statystyce dodaje +1 do rzutów na aktywację zaklęcia.

            Wola statystyka ta pozwala oprzeć się zaklęciom i efektom kontroli umysłu. Większość jej relacji zależna jest od samego wykorzystanego zaklęcia. Jednak w przypadku czystych zdolności dwukrotność woli u użytkownika względem woli czy umiejętności oponenta daje stronie atakującej minus w wysokości 1d4, a przy trzykrotnej różnicy minus 2d4. Każdy 1000 w tej statystyce dodaje +1 do rzutów na oparcie się efektom kontroli umysłu, albo użycie kontroli umysłu opartej na woli.

            Charyzma wysokie wartości tej statystyki są porównywalne do umiejętności kontroli umysły. W przypadkach prób przekonania kogoś do swojej racji przewaga dwukrotności charyzmy nad czyjąś wolą dodaje bonus 1d4, a trzykrotność bonus 2d4. Dodatkowo każdy 1000 w tej statystyce dodaje +1 do rzutów na perswazję.

            Szczęście jest to uniwersalna statystyka pozwalająca zastąpić w rzutach na próby każdą inną w stosunku dwa punkty szczęścia na jeden punkt danej statystyki. Dodatkowo 1000 w tej statystyce dodaje +1 do każdego rzutu użytkownika.

Statystyki posiadają swoje specjalne atrybuty i wszystkie po za szczęściem mogą być trenowane codziennie w zależności od poziomu i predyspozycji danej rasy. Na każdą sesję treningową należy wydać 4 Exp i zależnie od bonusu gracz rzuca 2,5 albo 6 a w przypadku braku bonusów do treningu rzuca 4 i wyrzuconą wartość dopisuje do wybranej statystyki. Jednej nocy trenować można tylko jedną statystykę. Liczba sesji, które można wykonać jednej nocy zależna jest od poziomu rasy i najwyżej może wynosić 5 sesji treningowych na noc.

Istnieje także możliwość nabycia statystyk czy to poprzez lewelowanie postaci, czy poprzez niektóre wydarzenia niezależne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *